مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار طبخ و توزیع غذای پرسنل کارخانه سیمان ایلام (آذر 1402)

مناقصه نوبت اول سنگ گچ از معدن گچ شرکت سیمان ایلام (شهریور 1402)

مناقصه نوبت اول سنگ گچ از معدن گچ شرکت سیمان ایلام (شهریور 1402)

شرکت سيمان ایلام (سهامي عام) در نظر دارد اجراي عمليات توسعه، آماده سازي، باطله برداری، احداث جبهه کار، استخراج (مکانیکی) با استفاده از پیکور، بارگيري و حمل سنگ آهک از فاصله تقریبی 3 (سه) کیلومتری به مقدار حداقل 500.000 تن (پانصد هزار تن) به مدت یک سال شمسی از معدن آهک واقع درضلع شرقي كارخانه و تخليه در سنگ شكن ها یا دپوهای ذخیره مجتمع صنعتی سیمان ایلام را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.

شرکت سيمان ایلام (سهامي عام) در نظر دارد قرارداد خريد مقدار 180.000 (یکصد و هشتاد هزار تن) سنگ سیلیس از معادن استان ایلام را به صورت دانه بندی شده از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.

شرکت سيمان ایلام (سهامي عام) در نظر دارد قرارداد خريد مقدار 180 هزار تن سنگ سیلیس از معادن استان ایلام را به صورت دانه بندی شده از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.

شرکت سیمان ایلام(سهامی عام) در نظر دارد قرارداد نظافت تمام دپارتمان های خطوط تولید و کل محوطه مجتمع صنعتی سیمان ایلام را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به صورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد پیمان انجام عملیات نسوزکاری خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.