شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی، مستعمل و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت سیمان ایلام (آبان ۱۴۰1)

آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت سیمان ایلام (آبان ۱۴۰1)

آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت سیمان ایلام (دی ۱۴۰۰)

آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت سیمان ایلام (دی ۱۴۰۰)

مزایده نوبت دوم اقلام ضایعاتی راکد، مستعمل و اقلام مازاد بر نیاز کارخانه سیمان ایلام