روز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴٠٠ جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت سیمان ایلام برگزار شد.

خبر

سید پرویز فتاح از کارخانه سیمان پیوند گلستان بازدید کرد.

خبر

سید پرویز فتاح از کارخانه سیمان پیوند گلستان بازدید کرد.

خبر

سیمان ایلام برنده تندیس جایزه ملی انرژی در بخش «تمام فرآیندهای انرژی بر» در سال ۱۴۰۰ شد

خبر

مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) برگزار شد

خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)

خبر

اهدا گل و هدیه به کارگران کارخانه به مناسبت روز کارگر

خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)