مناقصه عمومی عملیات کیسه زنی،بارزدن کیسه های سیمان برروی کامیون، نظافت، نگهداری، تعمیرات و سرویسکاری روزمره برقی و مکانیکی خطوط بارگیرخانه مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز جهت عملیات پشتیبانی تولید در واحد هفتم و مجتمع سیمان تهران

مناقصه عمومی عملیات «نظافت محوطه های غیر تولیدی» و «خدمات» مجتمع صنعتی سیمان تهران

مناقصه عمومی عملیات نگهداری فضای سبز واحد هفتم و مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد پیمانهای زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روزانه تجهیزات خطوط تولید مورد نیاز مجتمع صنعتی را به صورت مناقصه برگزار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد خرید صد و پنج هزار تن سنگ بوکسیت با آنالیز شیمیایی مورد نیاز مجتمع صنعتی را برگزار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت مناقصه عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ۷۵۰هزار تن باطله در مجتمع صنعتی سیمان تهران را برگزار نماید.