شرکت سيمان ایلام (سهامي عام) در نظر دارد قرارداد خريد مقدار 180.000 (یکصد و هشتاد هزار تن) سنگ سیلیس از معادن استان ایلام را به صورت دانه بندی شده از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.

آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت سیمان ایلام (آبان ۱۴۰1)

شرکت سيمان ایلام (سهامي عام) در نظر دارد قرارداد خريد مقدار 180 هزار تن سنگ سیلیس از معادن استان ایلام را به صورت دانه بندی شده از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.

شرکت سیمان ایلام(سهامی عام) در نظر دارد قرارداد نظافت تمام دپارتمان های خطوط تولید و کل محوطه مجتمع صنعتی سیمان ایلام را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به صورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.

آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت سیمان ایلام (آبان ۱۴۰1)

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد پیمان انجام عملیات نسوزکاری خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت سیمان ایلام (دی ۱۴۰۰)

سیمان ایلام

پیش بینی مکش برای آسیای صنعتی گلوله ای مواد خام سیمان با روش “آزمایشگاه هوشمند” BNN