مطالب توسط Ilam Cement

مناقصه نوبت دوم سنگ آهک جهت کارخانه سیمان ایلام (اردیبهشت 1402)

شرکت سيمان ایلام (سهامي عام) در نظر دارد اجراي عمليات توسعه، آماده سازي، باطله برداری، احداث جبهه کار، استخراج (مکانیکی) با استفاده از پیکور، بارگيري و حمل سنگ آهک از فاصله تقریبی 3 (سه) کیلومتری به مقدار حداقل 500.000 تن (پانصد هزار تن) به مدت یک سال شمسی از معدن آهک واقع درضلع شرقي كارخانه و تخليه در سنگ شكن ها یا دپوهای ذخیره مجتمع صنعتی سیمان ایلام را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.

مناقصه نوبت دوم سنگ سیلیس دانه بندی شده جهت کارخانه سیمان ایلام (1402)

شرکت سيمان ایلام (سهامي عام) در نظر دارد قرارداد خريد مقدار 180.000 (یکصد و هشتاد هزار تن) سنگ سیلیس از معادن استان ایلام را به صورت دانه بندی شده از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.