مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ایلام

مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمان ایلام برگزار شد