پذیره نویسی عمومی حق تقدم شرکت سیمان ایلام بابت حق تقدم استفاده نشده سهامداران از تاریخ 22 / 05 / 1399 آغاز و تا تاریخ 05 / 06 / 1399 ادامه می یابد.

پذیره نویسی عمومی حق تقدم شرکت سیمان ایلام

پذیره نویسی عمومی حق تقدم شرکت سیمان ایلام