انتخاب کارخانه سیمان ایلام بعنوان واحد نمونه صنعتی از طرف اداره کل استاندارد